Uncategorized

STICHTING DE PALM

De stichting streeft naar persoonlijke en professionele ontwikkeling, duurzame relaties, leefbare cultuur en bevordert geestelijk en lichamelijk welzijn, ondersteunt gemeenschappen, promoot gendergelijkheid en leiderschapsbegrip. Dit gebeurt door scholing, training, kennisuitwisseling en projectondersteuning, met een focus op maatschappelijk welzijn en gelijkwaardigheid. Dit zonder winstoogmerk.

BATON VALLEY TRUST

To educate the wider community on the importance of conservation by establishing the Baton Valley as a leading example and educational facility in small-scale intensive sustainable conservation, with its aims being: The maintenance and regeneration of native species of flora and fauna in the defined area and the preservation and improvement of biodiversity and the …

BATON VALLEY TRUST Lees meer »

STICHTING BRING LIFE

De stichting heeft als doel: verkondiging van het evangelie, binnen en buiten Nederland, het ondersteunen en begeleiden van personen met christelijke waarden, bieden van onderwijs, opzetten van kerkgenootschappen alsmede het opzetten van een (christelijke) gemeenschap voor de ontplooiing en verdieping van het geestelijk leven van individuen en al wat hiermee verband houdt of bevorderlijk kan …

STICHTING BRING LIFE Lees meer »

STICHTING PAULUS

Het doel van de stichting is het financieel ondersteunen van organisaties die het algemeen nut beogen, met een focus op die organisaties die • dieren, in het bijzonder katten, in een kwetsbare positie ondersteunen • door hun lichamelijke of financiële situatie of andere oorzaken kwetsbaren ondersteunen

STICHTING GOD’S INHERITANCE

In essentie is de stichting een internationale en interkerkelijke christelijke bediening, met focus op het ontsluiten van al het goede van God voor hen die willen geloven, gericht op herstel in de breedste zin van het woord. Wij richten ons hierbij op alle gelovigen, persoonlijk en als gemeenschap.

STICHTING MARIA

De stichting heeft ten doel het geven van al dan niet financiële ondersteuning op het gebied van scholing, gezondheid, welzijn en milieu, zowel in als buiten Nederland, en voorts al hetgeen met één ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

STICHTING ORTHOPEDIE OVERZEE

Statutair is het doel van de werkgroep het met raad, daad en financiële middelen ondersteunen en faciliteren van opleidings- en overige projecten in ontwikkelingslanden op orthopedisch en traumatologisch gebied. Het accent van de projecten ligt op kennisoverdracht en coaching.

STICHTING MORE

De doelstellingen van Stichting MoRe zijn: Het bestrijden en verzachten van (de gevolgen van) armoede door het financieel en in natura steunen van arme mensen in binnen- en buitenland. Stichting MoRe is in januari 2023 opgericht, omdat armoede en de gevolgen daarvan in binnen- en buitenland steeds meer zichtbaar worden. De oprichters en huidige bestuurders …

STICHTING MORE Lees meer »

STICHTING WOONVORM BREEDELEY

Het bevorderen, realiseren en instandhouden van zelfstandige woonvoorzieningen ten behoeve van mensen met een beperking. Het verlenen van bemiddeling bij het verwerven van de nodige zorgverlening op medisch en sociaal gebied Het bemiddelen bij het afsluiten van individuele huurcontracten.

STICHTING BDR THERMEA PROJECT FOUNDATION

Het bijdragen aan de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het algemeen, onder meer doch niet uitsluitend door het bevorderen van opleiding en ontwikkeling van (vak)mensen, in het bijzonder met het oog op het stimuleren van duurzaamheid en innovatie en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Geen winstoogmerk, algemeen …

STICHTING BDR THERMEA PROJECT FOUNDATION Lees meer »

STICHTING ASIAN PERSUASION

Het mogelijk maken van theaterproducties, presentaties, performances en andere multi-disciplinaire uitingen in relatie tot (post)koloniale onderwerpen, gerelateerd aan Nederland in ruime zin en gericht op een breed publiek, alsmede dit werk uit te dragen, te onderrichten, te ontwikkelen en publiceren, ten gehore te brengen

ANTONRIET STICHTING

Doel van de Stichting Het ondersteunen en initieren van activiteiten voor personen en of instellingen op kerkelijk-,sociaal-,levensbeschouwelijk-,charitatief-,cultureel en wetenschappelijkl gebied, alsmede het algemeen nut dienende activiteiten en voorts al hetgeen met vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn,

STICHTING DE BIJDRAGE

Ontmoetingsruimte; het (doen) mogelijk maken van ontmoetingen tussen mensen met een verstandelijke beperking, ouderen, en/of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zowel jong als oud, waarbij ze van elkaar kunnen leren en gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten. Dit doel tracht bereikt te worden door: -het (doen) organiseren van sociale activiteiten en dagbesteding -het …

STICHTING DE BIJDRAGE Lees meer »

STICHTING KIBOWA-SCHAGEN

Dierenweide Molenwijk heeft ten doel: a. het in oude glorie herstellen van (de functie van) de oude Kinderboerderij Molenwijk; b. het (doen) exploiteren van een kinderboerderij en de exploitatie uitbreiden met meer maatschappelijke en sociale functies, waardoor maatschappelijk kwetsbare mensen een plek binnen de complexe structuur van onze samenleving kunnen hebben; Het vermogen van de …

STICHTING KIBOWA-SCHAGEN Lees meer »

STICHTING SOMMAX

De stichting SoMMaX heeft tot doel het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in India, met een focus op vrouwen en kinderen, door middel van een holistische aanpak: onderwijs, gezondheid, vrouwen empowerment en ontwikkeling van de lokale gemeenschappen. De stichting SoMMaX werkt nauw samen met de Rural Connextion Foundation in Jaipur.

STICHTING OMEGA ARNHEM EN OMSTREKEN

Het ondersteunen en organiseren van samenwerking tussen kerken in Arnhem en omstreken bij de Alpha-cursus (kennismaking met het christelijk geloof) en aanverwante activiteiten; het stimuleren van interkerkelijke samenwerking bij het organiseren van cursussen en activiteiten.

STICHTING BEDRIJFSHISTORISCHE COLLECTIE DAMEN

Het behouden van al wat Damen vanaf 1927 op het gebied van scheepsbouw heeft verworven en het toegankelijk maken van dit culturele historisch erfgoed voor een breed publiek. De Stichting vindt het belangrijk dat nieuwe generaties kennis maken met het culturele erfgoed van Nederland. Kennis over geschiedenis is belangrijk voor de toekomst. Het verhaal van …

STICHTING BEDRIJFSHISTORISCHE COLLECTIE DAMEN Lees meer »

STICHTING STEUNFONDS CHRISTELIJKE GEZINSVERVANGENDE TEHUIZEN IN DE REGIO NIEUWE WATERWEG-NOORD

Stichting in 1980 voortgekomen uit ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Zij is gelieerd aan de organisatie van Philadelphia-Zorg. Zij ondersteunen de organisatie met hulpvragen t.b.v. de bewoners van 3 locaties 1] Land van Belofte te Schiedam, 2] De Haemstedehof te Vlaardingen 3] De Westkaap te Vlaardingen. Stichting heeft als doel het beheren van …

STICHTING STEUNFONDS CHRISTELIJKE GEZINSVERVANGENDE TEHUIZEN IN DE REGIO NIEUWE WATERWEG-NOORD Lees meer »

STICHTING TOT HET VERSTREKKEN VAN ONDERWIJS OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG TE OOSTEREND

Het onderwijs op school draagt er zorg voor om de haar toevertrouwde kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te leiden, te vormen en hulp te verlenen. Het legt tevens de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs, opdat zij hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappij zoeken …

STICHTING TOT HET VERSTREKKEN VAN ONDERWIJS OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG TE OOSTEREND Lees meer »

FONTES 2.0

Ons streven is om jongeren te helpen met ontwikkelen, opleiden en/of vormen van moreel, intellectueel en maatschappelijk leiderschap door middel van een verscheidenheid aan activiteiten, waaronder het onderwijzen van maatschappelijke-filosofische bronnen uit de klassieke Oudheid, christendom en humanisme, steeds toegerust op een eigentijdse inzet.

STICHTING BAARNHUIS

1. Het onderzoeken van mogelijkheden om te komen tot een begeleid wonen project voor mensen met een verstandelijke beperking en/of licht lichamelijke beperking 2. Het samenwerken met andere partijen ter realisatie van het project BaarnHuis 3. Het operationeel inrichten en in stand houden van het BaarnHuis als begeleid wonen project

STICHTING SAMEN GEITENKAMP

Het ondersteunen, bevorderen en organiseren van maatschappelijke activiteiten in de wijk Geitenkamp te Arnhem, waardoor wordt bijgedragen aan de leefbaarheid, sociale cohesie en de bestrijding van eenzaamheid en het bieden van praktische hulp.

STICHTING BEHOUD ZUIDZANDSE MOLEN

Het beheren en instandhouden van de molen te Zuidzande, bekend staand als Zuidzandse Molen, met als doel het behoud van de molen als cultuurhistorisch gebouw en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één of ander verband houdt, daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn.

STICHTING EET MEE!

Het bevorderen van sociale cohesie, onderlinge solidariteit en tegengaan van eenzaamheid onder inwoners van Utrecht en andere plaatsen in binnen- en buitenland. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

STICHTING VAN HEREL FONDS

De stichting heeft ten doel het verstrekken van leningen, het doen van giften, en, in uitzonderingsgevallen, het verstrekken van risicokapitaal, ten behoeve van arme mensen in ontwikkelingslanden die onder de armoedegrens leven, op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en vorming voor volwassenen en kinderen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings …

STICHTING VAN HEREL FONDS Lees meer »

STICHTING VRIENDEN VAN CENTRUM SAVELBERG

Het verwerven en beheren van fondsen teneinde extra financiële ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en verbetering van culturele- en ontspanningsactiviteiten ten behoeve van de bewoners van centrum Savelberg te Gouda en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des …

STICHTING VRIENDEN VAN CENTRUM SAVELBERG Lees meer »

STICHTING IGNARIS OMNIBUS

De stichting heeft ten doel: a. het direct of indirect bieden van (financiële) steun – in al dan niet projectmatige vorm – aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen in de meest ruime zin des woord, op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau; b. het direct of indirect bieden van …

STICHTING IGNARIS OMNIBUS Lees meer »

STICHTING VRIENDEN VAN VIJVERHOF

De ontwikkeling en verbetering van recreatieve activiteiten en welzijn in zijn algemeenheid ten behoeve van de bewoners van zorgcentrum Vijverhof te Bodegraven. Het organiseren van sociaal-culturele evenementen. Het treffen van voorzieningen die de doelstellingen bevorderen. Een van onze hoofddoelen is het creèren van een veilige zorgtuin voor onze bewoners waar zij zelfstandig kunnen vertoeven.

STICHTING STEUN NIJEPOORTSCHOOL

Het ondersteunen van de (eigen identiteit van de) door de Groenekanse Schoolvereniging de Nijepoort (“de Nijepoort”) in stand gehouden school en het bevorderen van goed onderwijs op deze school en al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

STICHTING KUNST EN CULTUUR HORN

Het entameren en ontwikkelen van activiteiten op het gebied van Kunst en Cultuur waaronder begrepen het houden van manifestaties. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruim ste zin des woords. En de vereniging Harmonie de Drie Horens financieel te ondersteunen.

STICHTING LINDENHOF

Het verstrekken van giften aan scholen in India met name in de stadstaat Karnataka, Sriramanahalu, aan Tibetaanse vluchtelingen in Mundgod alsmede ontwikkelingsprojecten in het algemeen in India en Oost-Europa en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

STICHTING VROEGE VOGELS

Het wekken van belangstelling voor de kleine historische luchtvaart tot ca 1950, daaronder begrepen restauratie, bouw, onderhoud van vliegtuigen, vliegtuigmotoren en ander luchtvaartmateriaal, het onderbrengen en presenteren in een expositieruimte van genoemde zaken alsmede het geven van vliegdemonstraties en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan …

STICHTING VROEGE VOGELS Lees meer »

STICHTING AMOS

a. de financiële ondersteuning van de Gereformeerde Gemeente te Oosterend op Texel; b. het verlenen van hulp in bijzondere (al dan niet geestelijke) noden; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

STICHTING RESTAURATIE GROTE KERK TE LOCHEM

De stichting heeft ten doel het bijeenbrengen van middelen voor de instandhouding en restauratie van de Grote Kerk/Sint-Gudulakerk, gelegen aan de Markt te Lochem, teneinde deze in het algemeen en plaatselijk belang als historisch monument te doen voortbestaan, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel …

STICHTING RESTAURATIE GROTE KERK TE LOCHEM Lees meer »

STICHTING IARF EUROPA

Het verlenen van steun en medewerking aan activiteiten voor leden van de International Association for Religious Freedom/regio Europa/Midden Oosten (hierna IARF EME) en voor personen uit IARF EME aanverwante groepen, en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het …

STICHTING IARF EUROPA Lees meer »

STICHTING PRINCENHAAGS MUSEUM

De Stichting Princenhaags Museum heeft zich ten doel gesteld het culturele erfgoed van het dorp Princenhage te bewaren, te documenteren en door thema tentoonstellingen dichter bij haar bewoners, oud-bewoners en alle andere belangstellenden te brengen. (De Stichting Princenhaags Museum is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als ANBI. Dit betekent dat donateurs giften van de inkomsten- …

STICHTING PRINCENHAAGS MUSEUM Lees meer »

STICHTING LA SENDA

a. De bevordering van de communicatie van het evangelie en de opbouw van de christelijke gemeente in Spanje. b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.