Online publicatieplicht gegevens ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

  • Belastingdienst - ANBI informatiede naam van de instelling (Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen)
  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
  • het post- of bezoekadres van de instelling
  • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
  • de hoofdlijnen van het beleidsplan
  • de functie van de bestuurders (Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’)
  • de namen van de bestuurders
  • het beloningsbeleid (Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is)
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • een financiële verantwoording

Vanaf 1 januari 2016 moeten ook kerkgenootschappen de gegevens via internet publiceren.

Scroll naar boven