STICHTING KIBOWA-SCHAGEN

858899280
71909613
Molenweg 10
1742NK
Schagen
Rocco Emmaneel

Doelstelling

Dierenweide Molenwijk heeft ten doel:
a. het in oude glorie herstellen van (de functie van) de oude Kinderboerderij Molenwijk;
b. het (doen) exploiteren van een kinderboerderij en de exploitatie uitbreiden met meer maatschappelijke en sociale functies, waardoor maatschappelijk kwetsbare mensen een plek binnen de complexe structuur van onze samenleving kunnen hebben;

Het vermogen van de stichting wordt alleen aangewend ter realisatie van de doelstellingen en zal worden gevormd door:
a. subsidies en donaties;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. verkoop van eieren
d. alle andere verkrijgingen, waaronder vergoedingen voor diensten, en baten.

Dierenweide Molenwijk is een aparte stichting, maar valt gemeentelijk onder Stichting Kibo Nes, te Schagen. Stichting Kibo Nes financiert deels de exploitatie van Dierenweide Molenwijk.
Ter uitvoering van haar taken heeft de stichting een bestuur samengesteld, dat ten minste uit drie en maximaal uit zeven bestuurders bestaat. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en voldoen aan de integriteitseisen. Ook hebben zij geen beschikking over het vermogen alsof het hen eigen vermogen.

Adviseurs kunnen worden uitgenodigd tijdens periodieke vergaderingen.

Vrijwilliger helpen Dierenweide Molenwijk in de realisatie van haar doelstellingen door middel van het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden. Hiernaast biedt Dierenweide Molenwijk een plek aan vrijwilligers in het kader van betrokkenheid en deelname aan de maatschappij en/ of een re-integratietraject.

Vooruitzichten voor 2022 en 2023
Het bestuur wil Dierenweide Molenwijk in 2022 een grote opknapbeurt geven. De belangrijkste verbeteringen zullen zich richten op het verbeteren van de leefomgeving van de dieren middels de realisatie van nieuwe hokken. Ook zullen de looppaden en de afrastering worden vernieuwd. De verwachting is dat het gehele project in 2023 zal worden afgerond.

Bestuur

Andre Wijnker - Voorzitter
John Duiven - Secretaris
Rocco Emmaneel - Penningmeester
John de Wit - Bestuurslid

Beloningsbeleid

geen

Downloads