STICHTING MORE

865169627
89971841
Singerstraat 58
1064WP
Amsterdam
R.Baadoudi

Doelstelling

De doelstellingen van Stichting MoRe zijn:
Het bestrijden en verzachten van (de gevolgen van) armoede door het financieel en in natura steunen van arme mensen in binnen- en buitenland.

Stichting MoRe is in januari 2023 opgericht, omdat armoede en de gevolgen daarvan in binnen- en buitenland steeds meer zichtbaar worden. De oprichters en huidige bestuurders van Stichting MoRe vinden het hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen aan het bestrijden van de gevolgen van armoede.

Stichting MoRe wil graag hulp bieden op een zeer laagdrempelig niveau. De hulp zal zich concreet richten op het helpen van arme mensen en gezinnen teneinde te kunnen voorzien in hun primaire levensbehoeften.

Concreet houdt dit in dat Stichting More, naar vermogen, mensen uit de armste onderlaag (financiële) hulp zal bieden t.b.v. het kopen van levensmiddelen, medische zorg, onderwijs en het verkrijgen en/of behouden van woonruimte.

Bestuur

Stichting MoRe heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester. Alle bestuurders hebben evenveel stemrecht.

Voorzitter: R. Baadoudi.
Secretaris: M. Zarrou.
Penningmeester: L. Afifi.

Beloningsbeleid

Bestuur van Stichting MoRe: Onbezoldigde inzet voor de behoeftigen

Het bestuur van Stichting MoRe zet zich onbezoldigd in voor het ondersteunen van behoeftigen en het bieden van hulp daar waar het nodig is. Met een sterk gevoel van mededogen en maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben de bestuursleden ervoor gekozen geen beloning te ontvangen voor hun werkzaamheden binnen de stichting. Dit benadrukt hun toewijding aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de minderbedeelden en het dienen van het algemeen belang.

Het onbezoldigde bestuur van Stichting MoRe bestaat uit betrokken individuen die vrijwillig hun tijd, energie en expertise inzetten om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken. Zij streven ernaar om het leven van behoeftige mensen te verbeteren en bieden praktische hulp waar nodig.

Naast het onbezoldigde karakter van hun functie, vergoedt het bestuur van Stichting MoRe enkel de werkelijk gemaakte kosten die verband houden met hun taken en verantwoordelijkheden. Deze kosten worden zorgvuldig gedocumenteerd en uitsluitend vergoed op basis van aantoonbare uitgaven die direct gerelateerd zijn aan de ondersteuningsactiviteiten van de stichting.

Het bestuur van Stichting MoRe neemt zijn verantwoordelijkheid serieus als het gaat om transparantie en verantwoording. Door te kiezen voor onbezoldigd werk en alleen de gemaakte kosten te vergoeden, toont het bestuur zijn integriteit en betrokkenheid bij het waarborgen van een verantwoord financieel beheer. Dit stelt de stichting in staat om middelen effectief in te zetten voor het helpen van behoeftige individuen en gemeenschappen.

Met hun onbezoldigde inzet en zorgvuldige kostenbeheer, blijft het bestuur van Stichting MoRe trouw aan haar principes en werkt zij met volle overtuiging aan het vervullen van haar missie: het ondersteunen van de behoeftigen en het bieden van praktische hulp waar dit het meest nodig is.

Downloads