STICHTING ERFGOED OUD-POELGEEST

009246575
41167545
Poelgeesterweg 1
2341 NM
Oegstgeest
I.O. Svensson

Doelstelling

1. het in stand houden van het landgoed casu quo historische buitenplaats”Oud-Poelgeest” te Oegstgeest en de zich op dit landgoed bevindende monumenten;
– dit landgoed en de gebouwen te beheren en waar nodig te restaureren;
– het uitvoeren van projecten en onderhoud waaronder het herstel van en de instandhouding van het in Engelse landschapsstijl aangelegde parkbos met twee vijvers en een boogbrug, alsmede de nog aanwezige elementen van oudere geometrische aanleg waaronder een grand canal, een oprijlaan met rondeel, en beuken-, eiken, en lindelanen.
– het leveren van expertise, inzet en middelen voor het realiseren van bovengenoemde projecten en onderhoud, waaronder het begeleiden van vrijwilligers welke zich inzetten voor het realiseren van bovengenoemde projecten en onderhoud;
– de cultuurhistorische waarden en de publieksbeleving van de cultuurhistorische waarden van “Oud-Poelgeest” te vergroten, het draagvlak voor het behoud en de ontwikkeling van dit culturele erfgoed te vergroten en voorts al hetgeen met een en anderrechtsteeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2.
de stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van culturele manifestaties, het verwerven van fondsen, subsidies en giften van overheden en particulieren en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt, waaronder het verhuren van opstallen.

3.
De stichting dient een algemeen belang.

4.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

W.A.F. Camphuis, voorzitter
I.O. Svensson, secretaris
K.H. van der Flier, penningmeester
M.A.C. van Dijk, bestuurslid gebouwen
J. Schuit, bestuurslid tuinen

Beloningsbeleid

De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij onmiddellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen of diensten.
Het bestuur mag aan bestuurders geen bezoldiging toekennen, behalve een niet bovenmatig vacatiegeld.
Een eventueel batig liquidatiesaldo komt ten goede aan een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b algemene Wet inzake Rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats getreden regeling, met een gelijksoortige doelstelling als die van de st. Erfgoed Oud-Poelgeest. Wanneer zulks niet mogelijk is, dient het overschot te geschieden ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling die een aanverwant doel beoogt.

Downloads