PROTESTANTSE STICHTING SILEAN

806113959
41005364
Poelewei 3
9152AA
Waaxens
Roely Wiersma
Godsdienstig

Doelstelling

het beheren en verkrijgen van kapitaal om zo het behoud en voortbestaan van de oude dorpskerken te Waaxens en Brantgum en de historische begraafplaatsen aldaar en het lokaal, d’ald Skoalle aan de Miedwei 2 te Brantgum veilig te stellen voor nu en voor de toekomst, teneinde deze oude dorpskerken en lokaal blijvend te laten functioneren voor het doel waarvoor deze gebouwd zijn, namelijk het gebruik als kerk, bedehuis, lokaal en teneinde de begraafplaatsen te Waaxens en Brantgum en directe omgeving als zodanig in stand te houden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur

Gerrit Dijkstra (vacant)
Andries van der Schaaf (penningmeester)
Riekje Grijpstra (lid)
Roely Wiersma (secretaris)
Joop Dammers (lid)

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning

Downloads

Scroll naar boven