STICHTING TOT HET VERSTREKKEN VAN ONDERWIJS OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG TE OOSTEREND

Het onderwijs op school draagt er zorg voor om de haar toevertrouwde kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te leiden, te vormen en hulp te verlenen. Het legt tevens de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs, opdat zij hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappij zoeken […]

STICHTING TOT HET VERSTREKKEN VAN ONDERWIJS OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG TE OOSTEREND Meer lezen »

STICHTING AMOS

a. de financiële ondersteuning van de Gereformeerde Gemeente te Oosterend op Texel; b. het verlenen van hulp in bijzondere (al dan niet geestelijke) noden; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

STICHTING AMOS Meer lezen »