STICHTING BRING LIFE (beëindigd per 31-03-2024)

8655 47 397
910.860.86
Wellerwaard 14
8305CA
Emmeloord
M. Dijksman
Godsdienstig

Doelstelling

Op 27 maart 2024 heeft het bestuur van de Stichting Bring Life het unanieme besluit genomen de stichting op te heffen. Als vereffenaar en bewaarder is de (voormalige) penningmeester M. Dijksman aangesteld.

De stichting heeft als doel: verkondiging van het evangelie, binnen en buiten Nederland, het ondersteunen en begeleiden van personen met christelijke waarden, bieden van onderwijs, opzetten van kerkgenootschappen alsmede het opzetten van een (christelijke) gemeenschap voor de ontplooiing en verdieping van het geestelijk leven van individuen en al wat hiermee verband houdt of bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft per 25.10.2023 de ANBI status ontvangen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen:
J. v.d. Wilt, voorzitter
M. Dijksman, penningmeester
R. Nagtegaal, secretaris

Beloningsbeleid

Werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers, betrokken bij de Bring Life Church. Er is geen eigen personeel in dienst. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte onkosten.

Downloads

Scroll naar boven